A+ R A-
2019 metų veiklos kryptys
 

Strateginis prioritetas: užtikrinti į mokinio pažangą orientuotą ugdymą(si).

1. TIKSLAS: tobulinti ugdymo(si) organizavimą;

1.1.Tobulinti pedagogų profesines kompetencijas (patirties sklaidą).
1.2. Aktyvinti bendradarbiavimą metodinėse grupėse.
1.3. Diferencijuoti ir individualizuoti užduotis, siekiant skatinti individualią mokinio pažangą.
1.4. Sudaryti galimybę mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus ir formas.

Strateginis prioritetas:  užtikrinti saugios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimą.

2. TIKLAS: ugdyti mokinių sąmoningumą.

2.1. Užtikrinti nuolatinį mokyklos tvarkos ir elgesio taisyklių laikymąsi.
2.2. Ieškoti mokinių sąmoningumą didinančių formų.

Strateginis prioritetas:  lyderystės stiprinimas.

3.TIKLAS: stiprinti vadovų, mokinių, mokytojų lyderystę.

3.1. Stiprinti vadybines kompetencijas.
3.2. Lyderyste grįstos veiklos plėtojimas.

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane