A+ R A-

1. Dorinis ugdymas:

1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų tikybą.
2. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.

2. Kalbinis ugdymas:

1. Lietuvių kalbos (gimtosios) ugdymas. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas  Bendrosios programos ugdymo dalykų programas: panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus.
2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas. Pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais. Tėvai (globėjai, rūpintojai) antroje klasėje parenka mokiniui vieną iš mokykloje siūlomų Europos kalbų (anglų, vokiečių).

3. Matematinis ugdymas. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo  rezultatais, pagal galimybes naudojamos informacinės kompiuterinės technologijos, skaitmeninės mokomosios programos.

4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas.

1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti veiklos organizuojamos taip, kad būtų sudaromos sąlygos ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus. Vienas ketvirtadalis dalykui skiriamo laiko skiriama tyrinėjimams laboratorijoje ar natūralioje gamtinėje aplinkoje (miške, parke, prie vandens telkinio ir pan.).
2. Socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama vieną ketvirtadalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui (pvz., lankantis kultūros institucijose ir pan.).

5. Fizinis ugdymas:

1. 1-2 klasėse viena fizinio ugdymo pamoka skiriama choreografijai;
2. 3-4 klasėse viena fizinio ugdymo pamoka skiriama plaukimui;
3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.
4. Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir sveikatinimą mokykla siūlo neformaliojo ugdymo būrelius, bei organizuojamos judriosios pertraukos.

6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):

1. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vienas trečdalis dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko.
2. Šokio pamokos vyksta 1-2 klasėse iš fiziniam ugdymui skiriamo laiko.

7. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:

1. Į 1-4 klasių mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo turinį integruojamos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, komunikavimo, mokinių mokėjimo mokytis, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių programos. Integravimas atsispindi ilgalaikiuose ir teminiuose planuose, elektroninio dienyno apskaitoje.
2. Žmogaus sauga integruojama į lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, fizinio ugdymo pamokas.
3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai, etninės kultūros programa integruojama į kitų dalykų programų turinį ir neformalųjį švietimą.
4. Integruojamų temų sąrašą rengia Pradinio ugdymo metodinė grupė. Sąrašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki 2019 m. rugsėjo 6 d.
5. Sveikos gyvensenos programa atskiru kursu dėstoma 2 klasėje, 1, 3-4 klasėse programa integruojama į lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokas (kasmet skiriama po 6 pamokas).
6. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių programa integruojama į klasės vadovo veiklą. 1-4 klasėse vykdoma programa „Laikas kartu“. Programos įgyvendinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne.
7. Integruotų pamokų organizavimas aptariamas metodinėse grupėse, temos skelbiamos kiekvieno mėnesio mokyklos veiklos plane.

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane