A+ R A-

1. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų k. ir vokiečių k.), antroji užsienio kalba (rusų k. ir vokiečių k.); matematika; gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.

2. Mokykla, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, mokiniams siūlo:

1. Pasirenkamuosius dalykus:

5 klasėse – sveika gyvensena,

7 klasėse – integruotas informacinių technologijų ir dailės kursas (visus mokslo metus),

8 klasėse – integruotas informacinių technologijų ir dailės kursas (pirmąjį pusmetį).

3. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui skiriamas adaptacinis laikotarpis:

1. Vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis nustatomas penktųjų klasių mokiniams;
2. Dviejų savaičių adaptacinis laikotarpis mokiniams, naujai atvykusiems į mokyklą.

4. Adaptacinio laikotarpio metu mokiniai nevertinami pažymiais, Vaiko gerovės komisija organizuoja pasitarimus mokytojams, esant reikalui, teikia konsultacijas naujai atvykusiems mokiniams ir jų tėvams.

5. Mokykla užtikrina kalbėjimo, skaitymo rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas.

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane