A+ R A-

Neformalusis ugdymas

1. Neformaliojo ugdymo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų ir mokytojų pasiūlymus, mokyklos galimybes ir skelbiama mokyklos tinklapyje.

2. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai, pagal poreikį,  organizuojami ir mokinių atostogų metu. Mokinių atostogų metu užsiėmimai organizuojami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

3. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne.