Veiklos kryptys

TELŠIŲ „ATEITIES“ PROGIMNAZIJA

2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1TIKSLAS. Siekti mokinių individualios pažangos augimo;

UŽDAVINIAI:

1.1.1. Organizuoti pagalbos teikimą mokėjimo mokytis kompetencijos stokojantiems mokiniams;
1.1.2. Gerinti lankomumą;
1.1.3. Skatinti gerai besimokančius mokinius.

2. TIKSLAS. Vienyti ir stiprinti mokyklos bendruomenę per aktyvią metodinę ir kultūrinę veiklą.

UŽDAVINIAI:

2.2.1.Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais;
2.2.2. Aktyvinti ir efektyvinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą, siekiant vaiko sėkmės;
2.2.3. Organizuoti veiklas, vienijančias bendruomenę ir puoselėjančias jos vertybes.

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera