Savivalda

Mokyklos savivaldos funkcijos aptartos Mokyklos nuostatuose, patvirtintuose Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-279.

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

2017-2018  metų Mokyklos taryba:
1. Čėsnė Milda,tėvų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
2. Jančiauskienė Kristina, tėvų atstovė;
3. Ežerskienė Asta, tėvų atstovė;
4. Tatarinova Agnė, tėvų atstovė;
5. Savickienė Jurgita, tėvų atstovė;
6. Dargienė Zita, mokytojų atstovė;
7. Skarbalienė Ilona, mokytojų atstovė;
8. Lileikienė Dalia, mokytojų atstovė;
9. Norvaišienė Laima, mokytojų atstovė,
10. Gustienė Gaiva, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos sekretorė;
11. Lemežis Tomas, mokinių atstovas;
12. Žilinskas Gvidas, mokinių atstovas;
13. Skukauskaitė Justė, mokinių atstovė;
14. Kalakauskaitė Ksavera, mokinių atstovė;
15. Nagytė Kotryna, mokinių atstovė.


 Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.


Metodinė taryba – nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.


Mokinių prezidentūra – inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Prezidentūros veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

 

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera